Bli återförsäljare

Uppförandekod

C.E.B Care, Education & Business AB:s uppförandekod för hållbart företagande:


Respekt för människor och miljö är centralt för C.E.B:s verksamhet. Vi strävar efter långsiktigt hållbara relationer med våra leverantörer, slutkonsumenter och övriga som påverkas av vår verksamhet.

Vi vill bedriva vår verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling.

 

Vi vill försäkra oss om att våra leverantörer och deras underleverantörer också bedriver ett hållbart företagande. Vår uppförandekod om hållbart företagande innefattar områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald och jämlikhet, omsorg om djur samt antikorruption och affärsetik.


Genom denna uppförandekod klargör vi våra huvudsakliga krav avseende hållbarhet, men vi förväntar oss att våra leverantörer även i övrigt lever upp till de övergripande principerna om respekt för människor och miljö. Vår uppförandekod gäller samtliga verksamheter som direkt eller indirekt levererar varor eller tjänster åt C.E.B och vi förväntar oss att våra leverantörer verkar för att deras underleverantörer känner till och bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa principer.

 

Vår uppförandekod utgår från internationellt godtagna regelverk som exempelvis FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, FN:s konvention mot korruption, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och vissa av ILO:s konventioner.

 

Vid avvikelser från uppförandekodens principer önskar vi i första hand föra en dialog
om hur avvikelserna kan korrigeras. Upprepade eller allvarligare avsteg kommer dock ha en negativ inverkan på affärsrelationen med C.E.B.


För att ta del av C.E.B:s uppförandekod i sin helhet så kontakta oss gärna.